Volební řád TJ Luže z.s.

VOLEBNÍ ŘÁD

valné hromady Tělovýchovné jednoty Luže

 

 

Článek l

1. Tento volební řád upravuje způsob a specifikuje volbu členů výkonného výboru (dále jen VV)

Tělovýchovné jednoty (dále jen TJ) a ostatních komisí ve smyslu Stanov TJ

 

Článek 2

Volební komise

1. Volby připravuje a zabezpečuje volební komise zvolená valnou hromadou. Volební

komise dohlíží na legální průběh voleb a potvrzuje jejich platnost.

 

2. Volební komise má 3 členy. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů

přítomných účastníků VH s hlasem rozhodujícím. Volba členů volební komise je prováděna

veřejným hlasováním.

 

3. Volební komise volí ze svého středu předsedu.

 

4. Volební komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů

rozhoduje hlas předsedy volební komise.

 

Článek 3

Zásady volby

1. Volba předsedy, místopředsedy, ostatních členů VV a členů kontrolní komise se provádí:

a) aklamací - je-li na volená místa stejný počet kandidátů, jako je volených míst

b) tajnou volbou - je-li navrženo více kandidátů než je volených míst

 

2. Kandidát může být navržen současně na více funkcí. Pokud je kandidát do funkce zvolen

a tuto přijme, pozbývá kandidatury pro volbu na další funkci. Před zahájením voleb má

každý kandidát možnost maximálně 3 minutového vystoupení.

 

3. Kandidát musí být členem TJ.

 

4. Nejprve je volen předseda VV , poté místopředseda VV,následují ostatní členové VV a pak

členové kontrolní komise.

 

5. Volební komise vychází z návrhů, které byly na základě výzvy svolavatele valné hromady

jemu předloženy členy TJ , a to ve stanovené lhůtě do 24 hodin 1.3.2016. Pozdější návrhy

musí schválit VH.

 

6. V případě neúspěšné volby, navrhne volební komise valné hromadě další postup pro účely

nové volební procedury.

 

7. Tajné volby se uskuteční ve volební místnosti. Každý účastník VH s hlasem rozhodujícím

obdrží hlasovací lístek. Hlasovací lístek obsahuje jméno a příjmení kandidátů, razítko TJ a

podpisy dvou členů volební komise.

 

8. Při tajné volbě účastník VH s hlasem rozhodujícím v určené místnosti upraví hlasovací lístek

tak, že kroužkem označí jméno a příjmení kandidáta, kterého volí, popřípadě jména a příjmení

takového počtu kandidátů, kteří mají být zvoleni. Poté přeložený hlasovací lístek vhodí do

volební urny a opustí určenou místnost.

 

9. Při druhém kole tajných voleb se postupuje dle čl. 7,8.

 

 

 

 

 

Článek 4

Volba předsedy a místopředsedy VV

1. Předseda a místopředseda VV TJ jsou voleni všemi přítomnými účastníky valné hromady s hlasem rozhodujícím. Předseda a místopředseda VV TJ jsou zvoleni, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech přítomných účastníků VH s hlasem rozhodujícím.

 

2. V případě, že je navrženo více kandidátů, zvolen je ten kandidát, který získá nejvíce hlasů z nadpoloviční většiny účastníků VH s hlasem rozhodujícím.

V případě, že žádný z nich neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se na tyto funkce 2.

kolo voleb, ve kterém kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z 1. kola voleb, a to podle

celkového počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty.

 

Článek 5

Volba ostatních členů výkonného výboru

1. Členové VV jsou voleni všemi přítomnými účastníky VH s hlasem rozhodujícím. Jsou zvoleni,

hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech přítomných účastníků VH s hlasem rozhodují-

cím.

 

2. V případě, že je navrženo více kandidátů, zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů z

nadpoloviční většiny účastníků VH s hlasem rozhodujícím do určeného počtu členů VV.

Pokud mají kandidáti shodný počet hlasů, rozhodne o posledním obsazovaném místě

rozhodovací volba. Zvolen je ten kandidát, který v rozhodovací volbě získá větší počet hlasů.

 

Článek 6

Volba členů kontrolní komise TJ

 

 

1. 3 členy Kontrolní komise (dále jen KK) TJ volí všichni přítomní účastnící VH s hlasem

rozhodujícím společně. Zvoleni jsou kandidáti, pro které hlasovala nadpoloviční většina všech

přítomných účastníků VH s hlasem rozhodujícím.

 

2. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů větší počet kandidátů, než je stanovený počet

volených členů KK, určí se jejich pořadí na základě počtu získaných hlasů.

Pokud mají kandidáti shodný počet hlasů, rozhodne o posledním obsazovaném místě rozhodovací volba. Zvolen je ten kandidát, který v rozhodovací volbě získá větší počet hlasů.

 

3. Získá-li nadpoloviční počet hlasů menší počet kandidátů než je volených, provede se 2.

kolo hlasování. Takto se bude postupovat i v dalších kolech, až do zvolení stanoveného

počtu členů.

 

 

 

Schváleno VH TJ Luže 4.3.2016