stanovy Tělovýchovné jednoty Luže zs.

 STANOVY

Tělovýchovné jednoty  LUŽE,z.s.

I.

Základní ustanovení

 

1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Luže, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a

    dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,osvětovou a vzdělávací činnost  

    a hospodářskou vedlejší činnost.

2. Sídlo TJ:  U Stadiónu 360, Luže, PSČ: 538 54

3. TJ bylo přiděleno IČ:  15054438

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 

1. Základním účelem a hlavní činností TJ je:

    a) provozovat sport a obdobnou činnost, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni 

        materiální a tréninkové podmínky;

    b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,

        zejména pak mládeže;

    c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, které vlastní nebo užívá;

    d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních,

        etických, estetických a mravních pravidel;

    e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy

        a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci;

    f)  zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich školení;

    g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví,

        apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti

        a osvětovou činností.

2. TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou

    činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

 

III.

Orgány TJ

 

1. Orgány TJ jsou:

    a) valná hromada jako orgán nejvyšší (dále jen VH);

    b) výkonný výbor jako orgán výkonný (dále jen VV);

    c) předseda a místopředseda jako orgán statutární;

    d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

2. Valná hromada:

2.1.  VH je nejvyšším orgánem TJ. VH je složena ze všech členů starších 18ti let.

2.2.  VH se svolává pozvánkou  ve vývěsní skříňce TJ, na webu TJ a v kabinách TJ

        nejméně 1x za rok.

2.3.  Pozvánka musí obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání

        VH. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 14   dní před konáním zasedání VH.

2.4.  VV je rovněž povinen svolat VH z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let

        nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě VV valnou hromadu do

        30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat  

        VH sám.

2.5.  VH může být odvolána či odložena způsobem, jakým byla svolána.

2.6.  Do působnosti VH náleží zejména:

        - schvalování jednacího řádu VH, volebního řádu, případně dalších vnitřních 

          předpisů;

      - rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či

          rozdělení;

        - rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ;

        - volba a odvolání členů VV a volba a odvolání předsedy;

        - volba a odvolání členů kontrolní komise;

        - rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku;

        - schválení výsledku hospodaření;

        - schvaluje rozpočet VV a výši a splatnosti členských příspěvků;

        - rozhodnutí o dispozicích s nemovitým majetkem;

        - určení hlavních směrů činnosti;

      - rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení. 

2.7.  VH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem

        rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 

        nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je VH usnášeníschopná v 

        nadpoloviční většině počtu přítomných.

2.8.  K platnosti usnesení VH je potřeba nadpoloviční většina přítomných delegátů, pokud

        tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9.  K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov

        je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.10.O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze   

        jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných.

        Toto neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o

        změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se

        souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se VH s hlasem rozhodujícím. 

2.11.Zasedání VH řídí až do zvolení předsedajícího VH předseda TJ nebo pověřený člen

        VV. Blíže upravuje průběh zasedání VH její jednací řád.

2.12.Ze zasedání VH je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, 

        kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány VH byly zvoleny a

        jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle

        TJ, a to v určených dnech a hodinách.

 

3. Výkonný výbor

3.1. VV zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními VH.

3.2. VV má 7   členů. Členem VV je vždy předseda jako statutární orgán TJ. Funkční

       období členů VV je 3 roky.

3.3. VV svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nemůže činit nebo

       nečiní, jiný člen VV, a to podle potřeby nejméně jednou za měsíc.

3.4. VV je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti

       usnesení VV je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5. Do působnosti VV náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny

       těmito stanovami do výlučné pravomoci VH či jiných orgánů TJ.

3.6. VV zejména:

       - zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí VH, přijímá příslušná rozhodnutí a 

         opatření k jejich realizaci;

       - organizuje a řídí činnost TJ;

       - schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno  

         do působnosti VH;

       - připravuje podklady pro jednání a rozhodování VH;

       - dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ;

       - zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samospráva;

       - rozhoduje o změně sídla;

       - rozhoduje o změně předmětu podnikání;      

       - rozhoduje o přijetí, či vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem TJ. Předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s

       rozhodnutím VH a VV. V případě, že předseda jedná jménem TJ v rozporu s těmito  

       rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2. Předseda podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ

       připojí svůj podpis.

4.3. Předseda je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům TJ.

4.4. Funkční období předsedy je 3 roky.

 

5. Kontrolní komise (dále jen KK)

5.1  KK dohlíží, jsou-li náležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu s

       právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.

5.2. KK má tři členy. Členství v KK není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu,

       člena VV ani s výkonem funkce likvidátora  při zániku TJ.

5.3. Funkční období členů KK je 3 roky

5.4. KK volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ,

       oddílům a členům TJ.

5.5. Kontrolní činnost TJ, případně oddílů provádí KK na základě svého plánu nebo

       závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ, oddílů či členů TJ. V rozsahu

       působnosti KK může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat

       od ostatních orgánů TJ, oddílů či zaměstnanců TJ vysvětlení ka dané záležitosti

5.6. Do působnosti KK náleží zejména:

       - kontrola hospodaření TJ;

       - kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze

         státního rozpočtu či jiných veřejných rozpočtů;

5.7. Zjistí-li KK nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu VV a následně VH na

       jejich nejbližších zasedáních.

 

  IV.

Členství

 A) Druhy členství

 1. Členství v TJ je dobrovolné a může být různého druhu. S rozdílným druhem členství

     jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

 

 2. Členství v TJ se dělí na:

     a) řádné

     b) přidružené

     c) čestné

 

 3. Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba  nebo

     právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na

     naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.

 4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě písemné přihlášky

     zájemcem o členství. VV plíže stanový obsah přihlášky a způsob jejího podání.

 5. Přidruženým členem TJ se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se z

     jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se

     na činnosti TJ a přispívat k naplnění jeho účelu.

 

 6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje VV na základě žádosti zájemce o přidružené

     členství.

 7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností

     dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného

     úspěchu v oblasti sportu.

 8. O udělení čestného členství rozhoduje VH s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu

     osoby, které má být uděleno.

 

 9. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí VV a ten také

     odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají

     bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich VV prokazatelně dozví. Seznam členů

     může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně

     údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem VV.

10.Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní

     Sportovní organizace, které je členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této  

     střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních

     samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných 

     příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství vTJ 

     podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů  

     byly tímto způsobem zpřístupněny.

11.Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení 

     s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že 

     tyto údaje byly vymazány.

 

B) Členská práva a povinnosti

1.  Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

 

2.  Členská práva, která přísluší všem členům:

     a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti;

     b) být informován o činnosti TJ;

     c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé

         akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý  

         druh členství;

     d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ;

     e) účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena;

     f)  změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto  

         stanov;

     g) ukončit kdykoliv členství.

 

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

    a) podílet se na řízení TJ;

    b) účastnit se jednání VH.

        V případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na VH až po   

        dovršení 18ti let;

    c) volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov. V případě

         fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

 

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

    a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související 

        s řádným členstvím a činností TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov

        rozhodl;

    b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

C) Zánik členství

 1 Členství v TJ zaniká:

    a) vystoupením člena;

    b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud 

        poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dostatečně stanovenou

        lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;

    c) vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných

        vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských

        povinností;

   d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;

   e) zánikem TJ bez právního nástupce.

 

D) Zánik členství vyloučením

    O vyloučení z důvodu uvedených ve stanovách rozhoduje VV. Člen může do 15ti dnů  

    od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala VH.

    Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě VV,

    který je povinen návrh předložit VH.

    VH rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší 

    v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

 

 

V.

Majetek a hospodaření

 

1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:

    a) členské příspěvky;

    b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;

    c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti

        s provozováním sportovních zařízení a organizování sportovní, tělovýchovné,  

        turistické a osvětové činnosti;

    d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů;

    e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty ,

        apod.;

    f) dary.

2. Majetek TUJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku

    kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších  

    dispozicích s ním, rozhoduje VV. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání, apod)

    s nemovitým majetkem rozhoduje VH.

 

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis

    může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské

    činnosti.

 

4. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem

    vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje VH. Likvidační zůstatek po provedení likvidace 

    může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut

   právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ. Jestli TJ obdržela 

   účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci,grant,apod.),

   naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného

   orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1. Valná hromada TJ zmocňuje výbor provést ve své kompetenci administrativně formální

    úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či

    rozhodnutí příslušného rejstříku soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov

    k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového

    rejstříku.

 

2.Tato změna stanov byla schválena VH TJ:  04.03.2016