Jednací řád TJ Luže z.s.

JEDNACÍ ŘÁD

valné hromady Tělovýchovné jednoty LUŽE

Článek l

Úvodní ustanovení

1.Výkonný výbor (dále jen VV) TJ zabezpečuje jednání valné hromady (dále jen VH).

 

2.Účast na VH, včetně základních práv a povinností účastníků VH, se řídí ustanoveními Stanov

TJ.

 

Článek 2

Předsedající valné hromady

1. Na počátku svého jednání volí VH na návrh VV veřejným hlasováním svého předsedajícího.

Tuto funkci může vykonávat delegát nebo jiný účastník VH.

 

2. Do okamžiku zvolení předsedajícího plní jeho funkci osoba určená VV.

 

Článek 3

Účastníci valné hromady

l. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují účastníci valné hromady

s hlasem rozhodujícím.

Účastníky s hlasem rozhodujícím jsou všichni členové TJ starší 18ti let.

 

2. VH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členské základny s hlasem

rozhodujícím.

V případě, že ani půl hodiny po plánovaném zahájení VH není přítomna nadpoloviční

většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je VH usnášeníschopná v nadpoloviční většině

počtu přítomných účastníků s hlasem rozhodujícím.

 

3. Každý účastník s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy VV a

jednotlivých komisí a předkládat podněty či připomínky. Diskusní příspěvek je časově

omezen na dobu 3 minut.

Předsedající VH na žádost diskutujícího může výjimečně rozhodnout o prodloužení

stanoveného časového limitu. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po

předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu či

hrubým způsobem uráží přítomné.

 

4. Každý účastník s hlasem rozhodujícím je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse.

K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných účastníků.

 

Článek 4

1. Právo účasti na VH s právem vystoupit v diskusi, avšak bez hlasovacího práva, mají dále

přizváni hosté, i ostatní členové TJ mladší 18ti let.

Článek 5

Návrhová komise

l. Valná hromada volí návrhovou komisi, která má 3 členy.

 

2. Návrhová komise volí ze svého středu předsedu komise.

 

3. Návrhová komise předkládá valné hromadě návrh na usnesení valné hromady.

 

Článek 6

Volební komise

 

1. Ustanovení volební komise, její působnost a činnost upravuje volební řád VH.

 

Článek 7

Způsob hlasování valné hromady

1. O předložených návrzích rozhodují účastníci s hlasem rozhodujícím veřejným hlasováním,

a to v pořadí, v jakém byly předloženy, o protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém

byly předloženy. K platnosti usnesení valné hromady postačí nadpoloviční většina hlasů

přítomných účastníků VH s hlasem rozhodujícím.

 

2. Způsob hlasování pro volbu do orgánů upravuje volební řád.